Aktiva Seniorer Jönköping

Bokslut avseende                 
Föreningen Aktiva Seniorer i Jönköping        
                     
Räkenskapsåret          2020       2019
                     
                     
Resultaträkning                  
Intäkter                    
Medlemsavgifter         37650       43150
Aktiviteter         20475       263857
Årsmötet           31200       23250
Bidrag           1000       1000
Årets resultat 2020         57381        
          Sa 147706     Sa 331257
Kostnader                  
Aktiviteter         18328       256420
Årsmötet           75185       24257
Förbundsavgift         4305       4290
Administration         11138       6730
Övriga kostnader         1100       2806
Överförda medl.avg.         37650        
Årets resultat 2019                 36754
          Sa 147706     Sa 331257
                     
Balansräkning                  
Tillgångar                    
Kassa           5211       10868
Bank/plusgiro         127724       152502
                     
          Sa 132935     sa 163370
                     
Skulder                    
Leverantörsskulder                 9204
Förutb.m-avgifter                 4200
Överförda medl.avg.         2700        
                                                                                             37650        
Eget kapital                  
inghående         149966       113212
Årets resultat         -57381       36754
            92585       149966
                     
          Sa 132935     sa 163370
                     
                     
Jönköping den       februari 2021          
                     
Tyrone Phil                  

 

Verksamhetsberättelse 2020.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Gunnel Torstensson          ordförande

Kenneth Sjöberg                vice ordförande

Jan Ericsson                        sekreterare t.o.m. 14 april

Tyrone Pihl                         kassör

Solveig Elengård                ledamot

Solweig Höög                     ledamot

Inga Nådell                         ledamot                                                        

Iris Råsbrant                       ledamot, sekreterare fr.o.m. 15 apr 

Revisor: Göran Artursson        Suppleant: Roland Schön

Valberedning: Bernt Alsén, sammankallande, Tuovi Ingemanson, Ingrid Öquist.

 

Årsmöte hölls den 29 februari 2020.

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.

Antalet medlemmar 2020-12-31 var 251.

Årsavgiften har varit 150 kr per person.

Beträffande ekonomin hänvisas till separat redovisning.

Följande aktiviteter har genomförts:

16 januari      Västgötatokerier med Ove Hellström.

29 februari     Årsmöte. 25-årsjubileum med middag och underhållning av Stay Up.                                              

12 mars          Äventyrsresa och fossiljakt jorden runt med amatörgeolog Gösta Toreld.

                                          

Övriga planerade aktiviteter ställdes in på grund av Coronapandemin:

 

Veckoaktiviteterna boule, bowling och canasta har genomförts med anpassning till restriktionerna kring Coronapandemin.

Promenaderna har ersatts med fikamöten utomhus.

Genomförda aktiviteter har annonserats i Jönköpingsposten.

Programblad har skickats till samtliga medlemmar. Lägesrapporter har skickats vid flera tillfällen under hösten samt hälsningar inför julen.

Beslut har tagits att föra över medlemsavgiften för 2020 till 2021.

Ett samarbetsavtal har upprättats med Medborgarskolan.

Ett tack riktas till Medborgarskolan för upplåtande av lokal för våra styrelsemöten.

Från styrelsen riktas ett stort TACK till samtliga medlemmar för att vi fått förtroendet att leda föreningens arbete.

 

Jönköping i mars 2021

 

Gunnel Torstensson          Kenneth Sjöberg                 Tyrone Pihl

                          

 

Solveig Elengård                Solweig Höög                    Inga Nådell                         

 

 

Iris Råsbrant

 

 

Originalet underskrivet av samtliga ledamöter