Tisdagen den 26 februari hade Aktiva Seniorer i Jönköping årsstämma på Stora Hotellet med god medlemsuppslutning. Ordförande Ingvor Jutnäs öppnade stämman och höll en parentation över medlemmar som avlidit under det gångna året. Gunnel Torstensson övertog ordförandeklubban varpå sedvanliga stämmoförhandlingar följde. Föreningens styrelse kvarstår oförändrad med Ingvor Jutnäs som ordförande. Efter förhandlingarna intogs en god lunch och vi fick lyssna på Hackspettarna, musikanter från Skaraborg som underhöll med gamla låtar, alltifrån visor till country. Ingvor Jutnäs informerade slutligen om vårens aktiviteter.

Foto: Börje Sällberg

 

 Protokoll fört vid Aktiva Seniorers, Jönköping föreningsstämma på Stora Hotellet, Jönköping den 26 februari 2019.

§ 1. Ordförande Ingvor Jutnäs hälsade ett hundratal medlemmar välkomna, höll en parentation över de medlemmar som avlidit under året och öppnade stämman.

§ 2. Till ordförande att leda stämmoförhandlingarna valdes Gunnel Torstensson.

§ 3. Till sekreterare vid stämman valdes Iris Råsbrant.

§ 4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sten Rogvall och Tommie Ekman.

§ 5. Närvarolistan fastställdes som röstlängd.

§ 6. Två övriga frågor anmäldes; information om GDPR och nya föreningsfunktionärer.

§ 7. Föreningsstämmans behöriga utlysande som har skett i vårens program vilket delades ut den 13 december samt genom annons i JP godkändes.

§ 8. Den utdelade dagordningen fastställdes.

§ 9. Styrelsens verksamhetsberättelse med den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 10. Revisorns berättelse föredrogs av Göran Arthursson.

§ 11. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§ 12. Årets överskott på 150 137:12 balanseras i ny räkning.

§ 13. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 14. Inga motioner eller förslag från styrelsen förelåg.

§ 15. Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 150 kronor.

§ 16. Antalet styrelseledamöter fastställdes till åtta.

§ 17. Till föreningsordförande omvaldes Ingvor Jutnäs på ett år.

§ 18. Till vice föreningsordförande omvaldes Kenneth Sjöberg på ett år.

§ 19. Till övriga ledamöter omvaldes Solweig Höög, Inga Nådell och Gunnel Torstensson på två år. Lill-Britt Holmer, Tyrone Pihl och Iris Råsbrant kvarstår ett år.

§ 20. Till revisor omvaldes Göran Arthursson på ett år. Till revisorssuppleant omvaldes Roland Schön på ett år.

§ 21. Till valberedning valdes Bernt Alsén, Tuovi Ingemansson och Ingrid Öqvist.

§ 22. Ombud till Aktiva Seniorers Förbundsstämma utses av styrelsen.

§ 23. Ingvor Jutnäs lämnade följande information. Integritetspolicyn GDPR finns på förbundets hemsida och en förenklad version kommer att läggas in på föreningens hemsida. Börje Sällberg är webbansvarig och Iris Råsbrant medlemsansvarig.

§ 24. Protokollet från föreningsstämman kommer att hållas tillgängligt på föreningens hemsida och hos Gunnel Torstensson från och med den 12 mars.

§ 25. Gunnel Torstensson avslutade föreningsstämman och tackade för visat intresse. Ingvor Jutnäs tackade Gunnel Torstensson och Iris Råsbrant för deras insats vid genomförande av stämman.

          Efter avslut av föreningsstämman intogs en god lunch, varpå följde en musikunderhållning av Hackspettarna.

          Gunnel Torstensson                                                       Iris Råsbrant

          Ordförande                                                                    Sekreterare