Bokslut avseende                 
Föreningen Aktiva Seniorer i Jönköping        
                     
Räkenskapsåret          2020       2019
                     
                     
Resultaträkning                  
Intäkter                    
Medlemsavgifter         37650       43150
Aktiviteter         20475       263857
Årsmötet           31200       23250
Bidrag           1000       1000
Årets resultat 2020         57381        
          Sa 147706     Sa 331257
Kostnader                  
Aktiviteter         18328       256420
Årsmötet           75185       24257
Förbundsavgift         4305       4290
Administration         11138       6730
Övriga kostnader         1100       2806
Överförda medl.avg.         37650        
Årets resultat 2019                 36754
          Sa 147706     Sa 331257
                     
Balansräkning                  
Tillgångar                    
Kassa           5211       10868
Bank/plusgiro         127724       152502
                     
          Sa 132935     sa 163370
                     
Skulder                    
Leverantörsskulder                 9204
Förutb.m-avgifter                 4200
Överförda medl.avg.         2700        
                                                                                             37650        
Eget kapital                  
inghående         149966       113212
Årets resultat         -57381       36754
            92585       149966
                     
          Sa 132935     sa 163370
                     
                     
Jönköping den       februari 2021          
                     
Tyrone Phil