Aktiva Seniorer har även i år haft sitt årsmöte på Stugan.

Efter en god lunch var det dags för våra underhållare Anders Ruberg och Christer Möller att inta scenen. ”Sången ädla känslor föder” sägs det och vi fick en mycket trevlig timma med allsång och sköna historier som lockade fram många glada skratt.

En kopp kaffe smakade därefter mycket bra och årsmötesförhandlingarna kunde ta sin början.

Till ordförande nyvaldes Kenneth Sjöberg som tillsammans med övriga ledamöter skall leda föreningens arbete. Två ledamöter, Inga Nådell och Tyrone Pihl avtackades.

Ett trevligt årsmöte avslutades och alla hälsades välkomna till nästa aktivitet, 16 mars, då vi ska plocka fram något ut gömmorna och få det värderat av Erik Sterner. Han kommer också att berätta något om vad som är attraktivt idag på antikmarknaden.

 

     Protokoll fört vid Aktiva Seniorers, (org.nr 802419-2612) föreningsstämma i Stugan Stadsparken, Jönköping den 22 februari 2022.

 

        1. Gunnel Torstensson hälsade medlemmarna välkomna, höll en parentation över avlidna medlemmar under året och öppnade stämman.

        2. Till ordförande att leda stämmoförhandlingarna valdes Gunnel Torstensson.

        3. Till sekreterare vid stämman valdes Solveig Elengård.

        4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ingvar Andersson och Maivor Andersson.

        5. Närvarolistan fastställdes som röstlängd.

        6. Inga övriga frågor anmäldes.

        7. Föreningsstämmans behöriga utlysande godkändes.

        8.  Den utdelade dagordningen fastställdes.

        9. Styrelsens verksamhetsberättelse med den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.  

       10. Revisorns berättelse föredrogs av Göran Arthursson.

       11. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

       12. Årets resultat överförs i ny räkning.

       13. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

.      14. Inga motioner eller förslag från styrelsen förelåg.

       15. Medlemsavgiften för 2023 fastställdes oförändrat till 150 kronor.

       16. Antalet styrelseledamöter fastställdes till åtta.

       17. Till föreningsordförande valdes Kenneth Sjöberg på ett år.

       18. Till övriga ledamöter omvaldes Iris Råsbrant på två år. Margareta Adelsund och Tuovi Ingemanson valdes på två år (nyval). Gunnel Torstensson valdes på ett år                                                 (fyllnadsval). Solveig Elengård, Solweig Höög och Margareta Jönsson kvarstår ett år.

       19. Till revisor omvaldes Göran Arthursson på ett år. Till revisorssuppleant omvaldes Roland Schön på ett år.

       20. Till valberedning omvaldes Bernt Alsén och Ingrid Öqvist.

       21. Ombud till Aktiva Seniorers Förbundsstämma utses av styrelsen.

       22. Inga övriga frågor förelåg.

       23. Tid och plats där protokollet från föreningsstämman kommer att hållas tillgängligt fastställs snarast av styrelsen.

       24. Tack framfördes till Gunnel Torstensson för hennes ordförandeskap. Tack framfördes även till Inga Nådell och Tyrone Pihl i form av bidrag till Operation Smile.                                                    Kenneth Sjöberg tackade för förtroendet att leda föreningens arbete. Gunnel Torstensson avslutade föreningsstämman.

 

              I samband med föreningsstämman underhöll estradören Anders Ruberg och musikern Christer Möller med allsång och historier.

       

 

Gunnel Torstensson                                                       Solveig Elengård

Ordförande                                                                    Sekreterare                                                                                                                                     

 

 Justerare:

 

 Ingvar Andersson                                                          Maivor Andersson