AKTIVA SENIORER i Jönköping har haft sitt årsmöte  på Stugan i Stadsparken.
 
 Efter en gemensam lunch genomfördes årsmötesförhandlingarna. Styrelsen fick följande sammansättning:
 
Gunnel Torstensson, ordförande, Kenneth Sjöberg, vice ordförande, Tyrone Pihl, kassör, Iris Råsbrant, sekreterare. Övriga ledamöter: Solveig Elengård, Solweig Höög, Margareta Jönsson, Krister Hjalmarsson och Margareta Adelsund.
 
Ordförande informerade om kommande aktiviteter. Därefter var det dags för Solveig Elengård att presentera dagens underhållare, Gunnar Andersson och Thomas Ahlebro, som gav en trevlig inblick i Tage Danielssons liv, som poet, författare och underhållare. Många underfundiga texter fick vi återberättade.
En trevlig eftermiddag avslutades och hälsades alla välkomna till nästa aktivitet den 30 sep, då Magdalena
Andersson berättar om sin tid som landshövding i Umeå.
 
 
 

Protokoll fört vid Aktiva Seniorers, Jönköping föreningsstämma i Stugan Stadsparken, Jönköping den 9 september 2021.

 

 1. Ordförande Gunnel Torstensson hälsade medlemmarna välkomna, höll en parentation över de medlemmar som avlidit under året och öppnade                    stämman.

 2. Till ordförande att leda stämmoförhandlingarna valdes Gunnel Torstensson.

 3. Till sekreterare vid stämman valdes Iris Råsbrant.

 4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ingvar Andersson och Maivor Andersson.

 5. Närvarolistan fastställdes som röstlängd. (bilaga 1)

 6. Inga övriga frågor anmäldes.

 7. Föreningsstämmans behöriga utlysande som har skett i höstens program vilket skickades ut till medlemmarna den 30 juni godkändes.

 8. Den utdelade dagordningen fastställdes. (bilaga 2)

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse med den ekonomiska berättelsen (bilaga 3) godkändes och lades till handlingarna.

10. Revisorns berättelse (bilaga 4) föredrogs av Göran Arthursson.

 11. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

 12. Årets resultat överförs i ny räkning.

 13. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

.14. Inga motioner eller förslag från styrelsen förelåg.

 15. Medlemsavgiften för 2022 fastställdes till 150 kronor.

 16. Antalet styrelseledamöter fastställdes till åtta samt en ersättare utöver ordföranden.

 17. Till föreningsordförande valdes Gunnel Torstensson på ett år.

 18. Till övriga ledamöter omvaldes Solveig Elengård, Inga Nådell och Solweig Höög på två år. Krister Hjalmarsson och Margareta Jönsson valdes                    på två år (nyval). Margareta Adelsund valdes till ersättare på ett år (nyval). Tyrone Pihl, Iris Råsbrant och Kenneth Sjöberg kvarstår ett år.

 19. Till revisor omvaldes Göran Arthursson på ett år. Till revisorssuppleant omvaldes Roland Schön på ett år.

 20. Till valberedning omvaldes Bernt Alsén, Tuovi Ingemanson och Ingrid Öqvist.

 21. Ombud till Aktiva Seniorers Förbundsstämma utses av styrelsen.

 22. Inga övriga frågor förelåg.

 23. Protokollet från föreningsstämman kommer att hållas tillgängligt på föreningens hemsida från och med den 23 september och hos Iris Råsbrant,                      tfn 0706 99 00 49 från och med samma datum.

 24. Gunnel Torstensson avslutade föreningsstämman och tackade för visat intresse.

 

Efter avslut av föreningsstämman följde underhållning av Gunnar Andersson och Thomas Ahlebro som sjöng och berättade om Tage Danielsson.

.

 

 Gunnel Torstensson                                                       Iris Råsbrant

Ordförande                                                                    Sekreterare                                                                                                                                     

Justerare:

 

 Ingvar Andersson                                                          Maivor Andersson