Aktiva Seniorer har haft årsstämma 29 feb. och firat 25-årsjubileumi Stora Hotellets spegelsal med god medlemsuppslutning. Ordförande Ingvor Jutnäs öppnade stämman och därefter hölls en parentation över avlidna medlemmar. Gunnel Torstensson som ledde stämmoförhandlingarna valdes till ny ordförande för föreningen.

Efter förhandlingarna intogs under uppsluppen stämning en utsökt middag. Stay Up bjöd på medryckande musikunderhållning till vilken några tog sig en svängom på dansgolvet. Gunnel och Ingvor gav en tillbakablick på föreningens start och utveckling sedan 1995. Många trevliga aktiviteter i form av resor, föreläsningar och underhållning har genomförts under årens lopp. Nästa föreningsaktivitet äger rum den 12 mars på Sofiagården då vi får följa med Gösta Toreld på en äventyrsresa och fossiljakt jorden runt.

foto:Börje Sällberg

Protokoll fört vid Aktiva Seniorers, Jönköping föreningsstämma på Stora Hotellet, Jönköping den 29 februari 2020.

1. Ordförande Ingvor Jutnäs hälsade medlemmarna välkomna, höll en

    parentation över de medlemmar som avlidit under året och öppnade stämman.

2. Till ordförande att leda stämmoförhandlingarna valdes Gunnel Torstensson.

3. Till sekreterare vid stämman valdes Iris Råsbrant.

4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jan Nilsson och Nils-Göran Svärd.

5. Närvarolistan fastställdes som röstlängd.

6. Inga övriga frågor anmäldes.

7. Föreningsstämmans behöriga utlysande som har skett i vårens program vilket delades      

    ut den 12 december godkändes.

8.  Den utdelade dagordningen fastställdes.

9.  Styrelsens verksamhetsberättelse med den ekonomiska berättelsen.

     godkändes och lades till handlingarna.

10. Revisorns berättelse föredrogs av Göran Arthursson.

11.  Resultat- och balansräkningen fastställdes.

12. Årets överskott balanseras i ny räkning.

13.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

14. Inga motioner eller förslag från styrelsen förelåg.

15. Medlemsavgiften för 2021 fastställdes till 150 kronor.

16. Antalet styrelseledamöter fastställdes till åtta.

17. Till föreningsordförande valdes Gunnel Torstensson på ett år.

18. Till övriga ledamöter omvaldes Kenneth Sjöberg, Tyrone Pihl och Iris

       Råsbrant på två år. Jan Ericsson valdes på två år (nyval) och Solveig Elengård på ett år

         (fyllnadsval). Inga Nådell och Solweig Höög kvarstår ett år.

19. Till revisor omvaldes Göran Arthursson på ett år. Till revisorssuppleant omvaldes

       Roland Schön på ett år.

20. Till valberedning omvaldes Bernt Alsén, Tuovi Ingemanson och Ingrid Öqvist.

21. Ombud till Aktiva Seniorers Förbundsstämma utses av styrelsen.

22.  Inga övriga frågor förelåg.

23.  Protokollet från föreningsstämman kommer att hållas tillgängligt på föreningens

       hemsida från och med den 12 mars och på Sofiagården i samband med föreningsmöte

       den 12 mars.

24. Gunnel Torstensson avslutade föreningsstämman och tackade för visat intresse.

       Ingvor Jutnäs tackade Gunnel Torstensson och Iris Råsbrant för deras insats vid

       genomförande av stämman samt Lill-Britt Holmer för hennes insatser i styrelsen.

       Ingvor Jutnäs avtackades för flera års ordförandeinsatser och tackade för gott

       samarbete i styrelsen.

 

       Efter avslut av föreningsstämman intogs en god middag, varpå följde musikunderhållning

       av Stay Up.

 

       Gunnel Torstensson                                                       Iris Råsbrant

       Ordförande                                                                    Sekreterare                                                                                                                                     

       Justerare:

 

         Jan Nilsson                                                                  Nils-Göran Svärd